Yıldız Sunta’da konkordato gelişmesi

SATILACAK İDDİALARI

Son bir yıldır işçilerinin maaşlarını ödeyemez duruma gelen Yıldız Sunta, konkordato talebinde bulunmuştu. Hakkında sürekli olarak “Satılacak” iddiaları dolaşan Yıldız Sunta’yla ilgili Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yeni bir konkordato kararı verildi.

GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİ

Bir süre önce Yıldız Sunta tarafından mahkemeye konkordato ilan etmek için başvuru yapılmıştı. Dava kabul edilmiş ve Yıldız Sunta’ya geçici mühlet verilmişti. Devam eden süreçte Yıldız Sunta’nın kesin mühleti bitti ve mahkemeden yeni bir karar çıktı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Yıldız Sunta’ya 1 yıl konkordato kesin mühleti verdi.

1 YIL

Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:
“Davacı Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; Davacı Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato kapsamında 1 yıl kesin mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Davacı şirket hakkında 21/08/2019 günü saat 14:30 itibariyle konkordato kapsamında davacıya bir yıl süreyle kesin mühlet verilmiş olup Nazir Esirci, Ferah Yıldız ve Levent Biçer konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK'nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde kesin mühlet kararı ve konkordato komiseri atandığının ilanına karar verilmiştir.

İŞTE O BİLGİLER

2004 Sayılı İİK 288/1 maddesi uyarınca geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294 maddesi uyarınca;
"-Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlememesine,
-206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. maddenin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına,
-Konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devir hükümsüz olduğundan konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devrine ilişkin yapılıp, ancak devredilen alacağın konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğan alacaklara ilişkin devir sözleşmesinin hükümsüz sayılmasına,
-Davacı tarafça verilmiş olan teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin tedbiren önlenmesine,
-Davacı şirketin üçüncü kişiler nezdinde bulunan alacaklarının haciz, muhafaza ve tahsil edilmesinin ve İİK 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinin önlenmesine,
-İİK 295 maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinden takip yapılamaması veya takiplerin durdurulmasına ilişkin tedbirin rehinli alacaklar yönünden uygulanmamasına, ancak rehinli alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılmış veya yapılacak takiplerde muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışına ilişkin işlemlerin yapılmamasına, muhafaza ve satışa ilişkin işlemlerin durdurulmasına,
-İİK 297. Maddesi uyarınca davacının, mahkememizin izni dışında mühletin verildiği tarihten itibaren rehin tesisi işlemi yapmasının, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, üzerlerinde takyidat işlemleri yapmasının ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının yasaklanmasına, aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme yada komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,
Kesin mühletin sona ereceği tarihten 2 ay önce dosyanın mahkememiz tarafından ele alınarak İİK 304. maddesi uyarınca yargılamaya başlanmak suretiyle duruşma günü tayini ve duruşma günü ilanı hakkında değerlendirme yapılmasına" karar verildiği ilan olunur.

- En Kocaeli, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.enkocaeli.com/haber/3019000/yildiz-suntada-konkordato-gelismesi